Verantwoordingsmodel WNT 2022

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2022 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verantwoordingsmodel WNT 2021 zijn:

  • Het bedrag waarbij voor topfunctionarissen kan worden volstaan met een verkorte WNT-verantwoording is gewijzigd van een totale bezoldiging van € 1.700 of minder naar een totale bezoldiging van € 1.800 of minder.
  • Er is een verwijzing opgenomen naar de uitzonderingen op artikel 2.10, derde lid, WNT. Deze uitzonderingen zijn met ingang van 2022 gebundeld in artikel 10 Beleidsregels WNT 2022. Als een van de uitzonderingen van toepassing is, blijft de bezoldiging in een periode van non-activiteit – vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband - aangemerkt als bezoldiging en wordt deze niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband aangemerkt.
  • Er is een verwijzing opgenomen naar het nieuwe artikel 10c Beleidsregels WNT 2022 inzake de afkoop van opgebouwde uitkeringsrechten in verband met werkloosheid. Onder voorwaarden worden deze niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband aangemerkt.

Voor een nadere uitwerking van genoemde wijzigingen kunt u (de toelichting bij) het verantwoordingsmodel raadplegen.