Algemeen bezoldigingsmaximum 2023 vastgesteld op € 223.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Voor 2023 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 223.000. Het besluit vindt u hier.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2023 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2023 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 212.

De sectorale regelingen voor 2023 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2022 vastgesteld en gepubliceerd.