Algemeen bezoldigingsmaximum 2024 vastgesteld op € 233.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Voor 2024 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 233.000. Het besluit vindt u hier.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2024 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2024 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 221.

De sectorale regelingen voor 2024 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2023 vastgesteld en gepubliceerd.