Verantwoordingsmodel WNT 2024

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2024 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verantwoordingsmodel WNT 2023 zijn:

  • Het bedrag waarbij voor topfunctionarissen kan worden volstaan met een verkorte WNT-verantwoording is gewijzigd van een totale bezoldiging van
    € 1.900 of minder naar een totale bezoldiging van € 2.100 of minder.
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van de verantwoordingsvrijstelling vermeldt de WNT-instelling in haar financieel verslaggevingsdocument dat de WNT-verantwoording over het betreffende boekjaar achterwege is gelaten.

Voor een nadere uitwerking van genoemde wijzigingen kunt u (de toelichting bij) het verantwoordingsmodel raadplegen.