Voor de pers

Persvragen kunt u stellen aan de woordvoerder van het ministerie van BZK. De woordvoerder inzake de normering topinkomens kunt u vinden op Woordvoerders ministerie van BZK. Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 - 426 60 60.

Veelgestelde vragen van de pers zijn:

Waar staat de WNT voor?

De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat zijn de kernpunten van de WNT?

 • Het inkomen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mag niet hoger zijn dan het WNT bezoldigingsmaximum. Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden tevens sectorale normen.
 • Bestaande bezoldigingsafspraken boven het bij wet vastgestelde bezoldigingsmaximum vallen onder het overgangsrecht.
 • Voor ontslagvergoedingen van topfunctionarissen geldt een norm van maximaal één jaarsalaris, met een maximum van € 75.000.
 • Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt 10% respectievelijk 15% van het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum.
 • De WNT-gegevens worden opgenomen in de jaarstukken en gecontroleerd door de accountant. Instellingen waar de WNT van toepassing is moeten van al hun topfunctionarissen de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet voor 7 jaar openbaar maken. Dit geldt ook als de bezoldiging lager is dan het bezoldigingsmaximum. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.
 • De openbaarmakingsplicht geldt ook voor niet-topfunctionarissen die in loondienst zijn en die een bezoldiging ontvangen hoger dan het algemeen WNT bezoldigingsmaximum.
 • In de wet zijn toezicht- en handhavingsmaatregelen opgenomen.

Wat zijn topfunctionarissen, op grond van de WNT?

Topfunctionarissen zijn, kort gezegd, degenen die behoren tot het hoogste leidinggevende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de gehele instelling of rechtspersoon. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT.

Welke instellingen zijn WNT-instellingen?

 • Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.
 • Zorginstellingen en zorgverzekeraars.
 • Onderwijsinstellingen.
 • Woningbouwcorporaties.
 • Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
 • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen).
 • Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie jaar worden verstrekt.
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
 • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur benoemt of tenminste 1/5 van de raad van toezicht benoemt.
 • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.

Zijn uitzonderingen op het WNT-maximum mogelijk?

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om uitzonderingen op het WNT-maximum te maken. Dit is een gezamenlijke bevoegdheid van de desbetreffende vakminister en de minister van BZK. De besluiten worden ter instemming voorgelegd aan de Ministerraad en gepubliceerd in de Staatscourant.