Besluit tot wijziging van de bijlage 1 bij de Wet normering topinkomens

Onderhavig besluit wijzigt bijiage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering topinkomens (WNT) op twee punten. De instellingen die op de bijlage staan onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de instellingen die staan onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen kunt u bijgesloten besluit raadplegen.