Rapport Commissie Dijkstal over dienen en verdienen

Over dienen en verdienen

In 2002 is de tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur ingesteld. Deze commissie, onder leiding van dhr. Hans Dijkstal, heeft de taak het kabinet te adviseren over uiteenlopende beloningsvraagstukken die spelen rondom de beloning van topfunctionarissen in de publieke sector. Het kabinet heeft de volgende vierledige taakopdracht aan de adviescommissie voorgelegd;

 1. Een integraal advies over de voorstellen gedaan in de aan de Tweede Kamer aangeboden notitie Rechtspositie politieke ambtsdragers.

  Verschillen in positie, afbreukrisico, beloningsgrondslagen en arbeidsmarktpositie en -perspectief tussen topambtenaren en politieke ambtsdragers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Ook de koppelingsmechanismen in de politieke en ambtelijke topstructuur zijn van belang.Een wezenlijk onderdeel van de rechtspositie van politieke ambtsdragers is de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)en de wachtgeldaanspraken van politieke ambtsdragers mede gelet op de politieke risico's die aan het ambt verbonden zijn. Bij brief van 14 januari 2003 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvullend advies gevraagd over een uitbreiding van de wachtgeldregeling voor burgemeesters.

 2. Het ijken van de beloningspositie (primaire beloning en overige arbeidsvoorwaarden) van de politieke en ambtelijke top in de sector Rijk aan relevante deelarbeidsmarkten in de markt- en (semi-)publieke sector.

  Daarbij is één van de vragen in hoeverre in het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rijk 2001-2002 geboden mogelijkheid de arbeidsduur structureel te verhogen tot maximaal 40 uur moet leiden tot een navenante salarisverhoging voor politieke ambtsdragers die geen werktijdenregeling kennen.

 3. Een advies over normen voor inkomenstoeslagen van de ambtelijke top sector Rijk in relatie tot 40-urige werkweek niveau 19.

  De normering en objectivering van variabele beloningsbeslissingen voor de topmanagementgroep wordt bekeken in samenhang met de uitkomsten van de ijking van de beloningspositie en de mogelijkheid de arbeidsduur structureel te verhogen tot maximaal 40 uur per week. Variabele beloning wordt nu voor een deel toegepast omdat de functiebeloning voor de ambtelijke top als ontoereikend wordt gezien.

 4. Een advies over een passende beloning(-sontwikkeling) voor topfunctionarissen van onder de ministeries ressorterende diensten en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen.

  Als hoofdregel geldt dat de rechtspositie van rijksambtenaren van overeenkomstige toepassing is op personeel in dienst van een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan. De indruk bestaat dat daarvan regelmatig wordt afgeweken.