Deeladvies beloning overige categorieën politieke ambtsdragers

Advies beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers

Op 1 maart 2005 heeft het kabinet de Adviescommissie rechtspositie politiek ambtsdragers ingesteld en gevraagd een advies uit te brengen over de relatie tussen de salariëring van ministers en staatssecretarissen en overige categoriën politieke ambtsdragers (Eerste- en Tweede Kamerleden, Hoge Colleges van Staat, commissarissen van de Koningin, gedeputeerden, statenleden, burgemeesters, wethouders, raadsleden). Het betreft de onderlinge beloningsverhoudingen tussen deze verschillende categoriën politieke ambtsdragers die eigenstandig moeten worden beoordeeld en opnieuw vastgesteld, uitgaande van het ministersalaris als top van het salarisgebouw van de publieke sector.

De volgende adviesvragen heeft het kabinet aan de commissie gesteld;

  • Hoe dient de beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers in relatie tot het normsalaris van de minister te worden vormgegeven?
  • Wat is daarbij een geëigend salarisniveau voor de verschillende groepen politieke ambtsdragers?
  • Wat is in de toekomst een passende indexeringswijze voor salarissen van politieke ambtsdragers?

Dit advies sluit aan bij het eerdere advies "Over dienen en verdienen" van april 2004 over de beloning van de ministers en staatssecretarissen en de ambtelijke topstructuur.

Tevens is de commissie gevraagd het kabinet te adviseren over de modernisering van de pensioenvoorziening van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) als zodanig en de financiering van deze pensioenvoorziening in de zin van kapitaaldekking en fondsvorming in het bijzonder. Daarnaast zal in navolging van het eerdere advies over de bezoldiging van topfunctionarissen van onder de ministeries ressorterende diensten en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen een advies worden gegeven over een passende beloning(-sontwikkeling) voor topfunctionarissen van privaatrechtelijke zelfstandige bestuurorganen.

Vervroegen deeladvies beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers

Op 3 februari 2005 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer gesproken over het kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur, het rapport "Over dienen en verdienen". Gezien de uitkomsten van dit overleg is vervolgens het wetgevingsproces in gang gezet.
De Tweede Kamer heeft in het overleg aangegeven het wenselijk te vinden dat bij de behandeling van deze wetsvoorstellen de consequenties voor de overige politieke ambtsdragers kunnen worden betrokken. De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd de Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers te verzoeken het deeladvies over de beloningsstructuur van de overige categorieën politieke ambtsdragers nog voor de kamerbehandeling van de wetsvoorstellen af te ronden.

De commissie is aan dit verzoek tegemoet gekomen door met voorrang dit deeladvies uit te brengen. De gevraagde deeladviezen over de modernisering van de pensioenvoorziening van de Appa  en de bezoldiging van bestuurders van privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen zullen separaat en in een later stadium aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.