Advies beloning topfunctionarissen

De commissie heeft in het eerste advies “Over dienen en verdienen” over de publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), geconstateerd dat een besluit om een privaat- of publiekrechtelijke ZBO  in te stellen vaak arbitrair is. Nagegaan zou moeten worden of de voorgestelde adviespunten binnen grenzen ook van toepassing zouden moeten zijn op nog nader te bepalen privaatrechtelijke ZBO’s. Deze vraag en eventuele verdere normering van bezoldiging van topfunctionarissen van ZBO’s  rechtvaardigt door de complexiteit een nader adviestraject. Het kabinet heeft dit advies overgenomen en de commissie gevraagd, in aanvulling op het eerste advies, ook een advies uit te brengen over een passende beloning(-sontwikkeling) voor topfunctionarissen van privaatrechtelijke ZBO’s.

In dit advies wordt eerst ingegaan op de relatie met de eerdere adviezen van de commissie. Vervolgens komt de reikwijdte van het advies aan de orde. In de daaropvolgende paragrafen wordt besproken of en wanneer de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde is bij de bezoldiging van functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen.