Moet voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum de bezoldiging worden meegeteld uit functies van de topfunctionaris bij andere organisaties die niet onder de WNT vallen?

Dat is alleen het geval als de topfunctionaris werkzaam is bij een zogenoemde gelieerde rechtspersoon. Bij een gelieerde rechtspersoon als gedefinieerd in de wet (artikel 1.1 onder m en 2.1 lid 5 WNT) is de som van de bezoldiging ontvangen bij de WNT-instelling en de bezoldiging ontvangen bij de gelieerde rechtspersoon bepalend voor de toets of aan het  voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum of voor een topfunctionaris geldend hoger bezoldigingsmaximum wordt voldaan. Dit geldt:

  • indien de topfunctionaris werkzaam is bij een WNT-instelling die op de bijlagen bij de WNT voorkomt en tevens werkzaam is bij een door deze WNT-instelling opgerichte rechtspersoon (gelieerde rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1.1 onder m, WNT) of
  • indien de topfunctionaris van een WNT-instelling die op de bijlagen van de WNT voorkomt, tevens werkzaam is bij een rechtspersoon waarin die WNT-instelling een of meer leden in het bestuur benoemt of op andere wijze invloed van betekenis uitoefent op het beheer of beleid.

Deze toets aan het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum dient te worden uitgevoerd in aanvulling op de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum als topfunctionaris van de WNT-instelling.