WNT in het kort

De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Instellingen waar de WNT van toepassing is moeten van al hun topfunctionarissen de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar maken. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum is. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn voor een periode van 7 jaar.

Van de andere medewerkers worden deze gegevens alleen openbaar gemaakt als de bezoldiging hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Hiernaast moeten WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister met een eigen digitale meldtool, deze gegevens digitaal melden.

De jaarstukken worden gecontroleerd door de accountant van de instelling.

Bij onvolkomen van de WNT-gegevens in de jaarstukken meldt de accountant dit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Voor meer informatie over de WNT kunt u terecht op de website topinkomens.nl.