Verantwoordingsmodel 2016

Het verantwoordingsmodel voor de verslaglegging over 2016 is gepubliceerd.

Schrijfwaren

Voor de verslaglegging over de WNT wordt jaarlijks een verantwoordingsmodel gepubliceerd. Dit model ondersteunt instellingen bij de verslaglegging over de WNT in de jaarrekening. Het model is geactualiseerd naar de in 2016 geldende regelgeving, inclusief de gewijzigde normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

In de loop van het najaar zal het Controleprotocol en het Normenkader 2017 gepubliceerd worden.