Algemeen bezoldigingsmaximum 2022 vastgesteld op € 216.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Voor 2022 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216.000. Het besluit vindt u hier.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2022 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 28.600 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.700 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2022 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 206.

De sectorale regelingen voor 2022 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2021 vastgesteld en gepubliceerd.