Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Stapel wetboeken

Wet- en regelgeving

Inleiding

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg ‘Wet normering topinkomens’ of ‘WNT’ is vanaf 1 januari 2013 van kracht.

Krachtens de WNT  zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Op grond van de WNT mag in 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere, sectorale normen.

De algemene en sectorale bezoldigingsnormen worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld.

Hieronder vindt u per kalenderjaar de toepasselijke wet- en regelgeving.

Regelgeving die van toepassing is in 2017

De algemene regelgeving bestaat uit de volgende regelingen:

De sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen in 2017 zijn opgenomen in de volgende sectorale regelingen:

De hieruit voortvloeiende bezoldigingsmaxima zijn in dit samenvattend overzicht opgenomen.

Regelgeving die van toepassing was in 2016

De algemene regelgeving bestaat uit de volgende regelingen:

De sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen in 2016 zijn opgenomen in de volgende sectorale regelingen:

De hieruit voortvloeiende bezoldigingsmaxima zijn in dit samenvattend overzicht opgenomen.

Regelgeving die van toepassing was in 2015

De algemene regelgeving bestaat in 2015 uit de volgende regelingen:

De sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen in 2015 zijn opgenomen in de volgende sectorale regelingen:

De hieruit voortvloeiende bezoldigingsmaxima zijn in dit samenvattend overzicht opgenomen. Voor de sectoren zorg- en welzijn, woningcorporaties en wetenschappelijk onderwijs zijn de normen voor 2015 gelijk aan die van 2014 ingevolge artikel 7.4, tweede lid van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT.

Regelgeving die van toepassing was in 2014

In 2014 is de WNT  gewijzigd ingevolge de Aanpassingswet WNT (met ingang van 28 juni 2014 in werking getreden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013) alsmede ingevolge de Reparatiewet WNT (met ingang van 28 november 2014). In 2014 bestond de algemene regelgeving uit de volgende regelingen:

De sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen in 2014 zijn opgenomen in de volgende sectorale regelingen:

De bezoldigingsmaxima zijn in dit samenvattend overzicht opgenomen.

Regelgeving die van toepassing was in 2013

Op 1 januari 2013 is de WNT  in werking getreden. In 2014 is deze wet met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 aangepast ingevolge de Aanpassingswet WNT.

De sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen in 2013 zijn opgenomen in de volgende regelingen:

Meer over Actueel