Wetsevaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020

De tweede integrale wetsevaluatie geeft inzicht in de uitvoering en effecten van de WNT over de jaren 2016 tot en met 2020.

wetbeoeken

In 2020 is de tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens, conform art. 7.2 WNT, afgerond.  De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de effecten van de wet in de praktijk en is onderverdeeld in een drietal sporen, zijnde (1) doeltreffendheid, (2) doelmatigheid en (3) potentiële neveneffecten van de WNT. Aan de evaluatie liggen tien onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. Daarnaast hebben er nog twee validatie-onderzoeken bij WNT-instellingen en accountantskantoren plaatsgevonden. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport. Het evaluatierapport en de deelonderzoeken zijn via de links hieronder en online te raadplegen via de themapagina topinkomens op de Kennisbank Openbaar Bestuur van het ministerie van BZK. Tevens is hieronder een link geplaatst naar het, door het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde, dashboard “Potentiele neveneffecten van de WNT”. In dit dashboard kunnen alle uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek naar potentiele neveneffecten van de WNT op vijf arbeidsmarktfactoren worden bekeken en worden vergeleken per sector en grootte van de WNT-instelling.

Documenten