Is de vergoeding, die de WNT-instelling aan de ter beschikking stellende derde betaalt voor de beëindiging van het dienstverband van de topfunctionaris, bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband?

Als de ter beschikking stellende derde de kosten van beëindiging van het dienstverband van de topfunctionaris met de WNT-instelling in rekening brengt bij of doorberekent aan de WNT-instelling waar deze topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking werkzaam is of is geweest, vormt deze vergoeding bezoldiging in de zin van artikel 2a, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT. De opsomming in het eerste lid van artikel 2a is niet limitatief. Ook andere dan de expliciet omschreven kostensoorten en vergoedingen tellen mee bij het bepalen of aan het bezoldigingsmaximum is voldaan. Uit de definitie van bezoldiging, zoals neergelegd in artikel 1.1, onderdeel e, van de WNT, volgt dat alle vergoedingen die een instelling betaalt voor de vervulling van de functie door topfunctionaris zonder dienst­betrekking, tot de bezoldiging worden gerekend. Het kan gaan om vergoedingen die afhankelijk van de wijze van facturering mogelijk onder verschillende of geen van de in artikel 2a, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT genoemde componenten kunnen worden geschaard. Daarbij kan worden gedacht aan de afkoopsom van het contract bij indiensttreding van de topfunctionaris of bij voortijdige beëindiging van het contract bij bijvoorbeeld een mismatch.

Het bovenstaande geldt op overeenkomstige wijze ook voor zover de ter beschikking stellende derde onderdeel is van dezelfde groep van rechtspersonen waartoe ook de WNT-instelling behoort. Bijvoorbeeld: de topfunctionaris is ter beschikking gesteld aan de WNT-instelling door de moeder- of holdingvennootschap van de groep van rechtspersonen of door een personeelsvennootschap die tot de groep van rechtspersonen behoort. Voor zover de moeder of holdingmaatschappij aan de topfunctionaris een ontslagvergoeding heeft betaald die aan de WNT-instelling wordt doorbelast of doorberekend, geldt die bij de WNT-instelling als WNT-bezoldiging.