Is de wet ook van toepassing op niet-topfunctionarissen bij een WNT-instelling?

Ja, maar de bezoldiging wordt niet genormeerd. Voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking schrijft de wet voor dat bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in de jaarrekening als deze het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijden. Bij werken in deeltijd wordt dit bezoldigingsmaximum naar rato verlaagd. Het publiceren van bedoelde gegevens geschiedt voor niet-topfunctionarissen - anders dan bij topfunctionarissen - alleen op functie en niet op naam. Zie artikel 5a, Uitvoeringsregeling WNT.