Is de WNT van toepassing op een rechtspersoon of instelling die een WMO-bijdrage ontvangt?

Voor de beoordeling of de WNT van toepassing is op een rechtspersoon of instelling bij de ontvangst van een WMO-bijdrage moet eerst vastgesteld worden of de WMO-bijdrage kwalificeert als een subsidie in de zin van de algemene wet bestuursrecht: 

  • als de WMO-bijdrage wel wordt gekwalificeerd als een subsidie, zal onderzocht moeten worden of de subsidie aan het subsidiecriterium van de WNT voldoet; maar
  • als de WMO-bijdrage in de vorm van een aanbesteding van goederen of diensten door het bestuursorgaan wordt verleend, is het subsidiecriterium van de WNT niet van toepassing.

Let op! Op grond van een ander criterium (bijv. het invloedscriterium, zie artikel 1.3, eerste lid, onderdeel b, WNT) kan de betreffende rechtspersoon, ook als de WMO via aanbesteding wordt uitgevoerd, toch een WNT-instelling zijn. Of omdat de instelling die een WMO-bijdrage ontvangt, voldoet aan de criteria in bijlage 1 van de WNT, onderdeel VWS.