Moet een WNT-instelling in de jaarrekening zowel een WNT-verantwoording opnemen als bezoldigingsgegevens van bestuurders conform artikel 2:383, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW)?

Nee, dit hoeft niet. Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen en waarop Titel 9, Boek 2 van het BW van toepassing is, mogen er voor kiezen de verantwoording van bezoldigingsgegevens van bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:383, eerste lid, BW in de jaarrekening achterwege te laten.