Telt de doorbetaling bij een sabbatical (vrijwillige non-activiteit) tijdens het dienstverband mee voor het bezoldigingsmaximum?

Ja, een doorbetaling tijdens een sabbatical telt mee voor het bezoldigingsmaximum. Bij een periode van doorbetaalde vrijwillige non-activiteit, zoals bij een sabbatical, die niet voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling of een wettelijk voorschrift geldt het volgende: het aantal kalenderdagen van de non-actieve periode dient in mindering te worden gebracht op het totaal aantal kalenderdagen van het dienstverband in het betreffende kalenderjaar. Hierdoor wordt het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum verlaagd.