Wanneer en hoe dient een overschrijding van de maximale uitkering wegens beëindiging van het dienstverband gemotiveerd te worden?

Van overschrijdingen van het toepasselijk maximum voor de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, moet te allen tijde in het financieel verslagleggingsdocument de reden waarom de overschrijding is toegestaan worden opgenomen. Een overschrijding van de maximale ontslagvergoeding is alleen toegestaan bij:

  • een rechterlijke uitspraak waaruit een hogere ontslaguitkering voortvloeit (artikel 1.6, tweede lid); of
  • toepasselijkheid van het overgangsrecht (artikel 7.3, zesde lid, WNT).

Bij elke andere reden voor de overschrijding is sprake van een onverschuldigde betaling die moet worden teruggevorderd. Deze motiveringsplicht geldt alleen voor topfunctionarissen: uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van niet-topfunctionarissen hoeven niet langer openbaar te worden gemaakt.