Wanneer geldt de WNT voor een gesubsidieerde instelling?

De WNT is van toepassing op in Nederland gevestigde rechtspersonen indien aan álle drie de volgende vereisten is voldaan:

  • er is gedurende drie of meer achtereenvolgende kalenderjaren een of meer subsidies als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen;
  • het totale bedrag aan subsidie(s) bedraagt meer dan € 500.000 in elk kalenderjaar;
  • het totale bedrag aan subsidie(s) maakt voor ten minste 50% deel uit van de opbrengsten van de rechtspersoon in elk kalenderjaar.

Indien voldaan is aan deze vereisten is vanaf het vierde kalenderjaar de WNT van toepassing. Uitzondering hierop vormt een NV of BV die een op winst gerichte onderneming drijft. Hierop is de WNT niet van toepassing. Zie artikel 1.3 eerste lid, onder c, WNT.