Wat wordt in het kader van de WNT verstaan onder een subsidie?

Onder subsidie wordt verstaan: subsidie als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:21 Awb). Subsidie is de aanspraak op financiƫle middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Onder bestuursorgaan vallen zowel rechtspersonen die op grond van het publiekrecht zijn ingesteld, zoals gemeenten en provincies, als andere personen of colleges die openbaar gezag uitoefenen. Voorbeeld van het laatste zijn de door de overheid opgerichte privaatrechtelijke fondsen die stimuleringspremies verstrekken.