Wat wordt onder bezoldiging verstaan bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking?

Het gaat om de som van de vergoedingen voor het vervullen van de functie. In elk geval wordt daaronder verstaan het honorarium of de vergoeding voor het vervullen van de functie zelf, maar ook alle kosten die de WNT-instelling vergoedt voor het vervullen van de functie, zoals reiskosten, worden tot de bezoldiging gerekend. Dit is exclusief BTW. Tot de bezoldiging worden niet gerekend de vergoedingen die bij functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn. Evenmin wordt de omzetbelasting tot de bezoldiging gerekend.