Welk bezoldigingsmaximum geldt bij cumulatie van dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen?

Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum dan wel een voor een van de dienstbetrekkingen geldend hoger bezoldigingsmaximum. Dit maximum wordt niet naar rato berekend. Het is dus een absolute norm, waar de gecumuleerde bezoldiging uit de dienstbetrekkingen als topfunctionaris uit het gehele jaar tegen afgezet dient te worden.