Welke instellingen hoeven geen gegevens openbaar te maken? (vanaf kalenderjaar 2017)

Voor bepaalde WNT-instellingen geldt een verantwoordingsvrijstelling. Zij hoeven in het geheel geen WNT-verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Het gaat om (zeer) kleine semipublieke instellingen die voldoen aan alle van de volgende vier criteria:

  • De instelling is een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  • De totale brutoloonsom van de instelling bedraagt maximaal € 160.000.
  • Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam.
  • De instelling heeft niet al op grond van andere wet- en regelgeving, een besluit of overeenkomst een verplichting om de jaarrekening door een accountant te laten controleren (d.m.v een controleverklaring).