Welke kostenvergoedingen vallen onder de bezoldiging?

Belaste kostenvergoedingen uit tegenwoordige dienstbetrekking behoren tot de bezoldiging. Uitzonderingen hierop zijn kostenvergoedingen die de werkgever als eindheffingbestanddeel heeft aangewezen (werkkostenregeling). Zie artikel 2, tweede lid, onder e, Uitvoeringsregeling WNT.