Worden politieke ambtsdragers, zoals leden van de Tweede en de Eerste Kamer, leden van Provinciale Staten, Gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders etc. als topfunctionaris aangemerkt?

Niet voor zover het de functie van politiek ambtsdrager bij een Hoog College van Staat, de provincie, de gemeente of het waterschap zelf betreft. Maar als zij, al dan niet uit hoofde van hun functie, lid zijn van het bestuur van een andere organisatie die onder de WNT valt, zoals een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht, dan worden ze voor die functie bij die organisatie als topfunctionaris aangemerkt. Dat geldt ook als het een onbezoldigde functie als topfunctionaris betreft.