Accountantsmelding

De accountant heeft ingevolge de WNT een extra controlerende taak. De accountant controleert naleving van de WNT door instellingen die onder de wet vallen en heeft een meldingsplicht in het geval van een overtreding van de WNT. Voor de accountantscontrole is een krachtens de wet vastgesteld Controleprotocol WNT van kracht. Naast een controlerende taak heeft de accountant in de WNT een meldingsplicht. Indien bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum de terugvordering niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen, meldt de accountant de vordering aan de minister van BZK. Hetzelfde geldt wanneer de vordering nog niet is ontvangen. Indien bij een overschrijding van het maximum het bedrag nog niet is terugontvangen, meldt de accountant dat ook.

Conform artikel 5.2 WNT meldt de accountant de overtredingen digitaal via onderstaand formulier aan de minister van BZK.

Toelichting

De melding dient onverwijld (zo spoedig mogelijk na het afronden van het onderzoek ten behoeve van de accountantsverklaring) te gebeuren. Naast het invoeren van enkele gegevens wordt gevraagd een getekende verklaring te uploaden. Hierin vermeldt de accountant de onverschuldigde betaling, de ontbrekende gegevens en/of het ontbreken van motivering. De brief biedt ook ruimte voor toelichting en dient tevens ter verificatie van de melding.

WNT-melding (accountants)

Volledig (post)adres, incl. postcode en plaats
Soort melding(verplicht)