WNT-instellingen, accountants, burgers en toezichthouders van de WNT hebben allen een rol bij de naleving van de WNT.

WNT-instellingen verantwoorden hun WNT-gegevens in hun jaarrekening. WNT-instellingen verantwoorden hun WNT-gegevens in hun jaarrekening. Accountants controleren de WNT-verantwoording en zijn verplicht eventuele overtredingen te melden. Burgers die een mogelijke overtreding op de WNT signaleren, kunnen dit ook melden. De verantwoordelijke WNT-toezichthouder behandelt de meldingen en ziet toe op de naleving van de wet.

Algemene digitale meldplicht is vervallen

Tot en met 2016 waren WNT-instellingen verplicht de WNT-gegevens in hun jaarrekening ook digitaal te melden via de digitale meldtool van het ministerie van BZK of de sectorale meldtools van het CIBG, de Dienst Uitvoering Onderwijs of de Autoriteit Woningcorporaties.

Met ingang van 2017 geldt die verplichting niet meer voor alle instellingen. De digitale meldtool van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgeheven. Alleen WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een vakminister met een eigen digitale meldtool, moeten nog digitaal te melden. Zie voor meer informatie “Moeten WNT-gegevens digitaal worden gemeld?