Gesubsidieerde en overige instellingen

Ook op sommige door de overheid gesubsidieerde instellingen en een aantal overige instellingen is de WNT van toepassing. Het gaat om de volgende gesubsidieerde instellingen:

Gesubsidieerde instellingen

Door de overheid gesubsidieerde instellingen ontvangen een subsidie van minstens € 500.000,-- per jaar. Deze maakt voor ten minste 50% deel uit van de opbrengsten van dat jaar en wordt voor een periode van tenminste drie jaar verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om instellingen die door gemeenten worden gesubsidieerd, zoals de openbare bibliotheek, welzijnsorganisaties of een schouwburg. De WNT is pas in het vierde kalenderjaar van toepassing op de rechtspersoon.

Ook voor instellingen die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gesubsidieerd, geldt sinds 1 januari 2020 bovenstaande algemene regel inzake subsidies. Er wordt dus niet langer naar de subsidie per kalenderjaar gekeken maar naar de  subsidie over drie achtereenvolgende kalenderjaren.

Overige instellingen

  • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen).
  • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
  • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of stemrecht heeft in een Raad van Toezicht.
  • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.