Gesubsidieerde en overige instellingen

Ook op sommige door de overheid gesubsidieerde instellingen en een aantal overige instellingen is de WNT van toepassing.

Gesubsidieerde instellingen

Door de overheid gesubsidieerde instellingen ontvangen een subsidie van minstens € 500.000,-- per jaar. Deze maakt voor ten minste 50% deel uit van de opbrengsten van dat jaar en wordt voor een periode van tenminste drie jaar verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om instellingen die door gemeenten worden gesubsidieerd, zoals de openbare bibliotheek, welzijnsorganisaties of een schouwburg.

Voor instellingen die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gesubsidieerd, geldt een aparte regel. De WNT is op die instellingen van toepassing als de subsidie van het ministerie van Buitenlandse tezamen met andere subsidies van de rijksoverheid meer dan € 500.000 en meer dan 50% van de jaarlijkse opbrengsten bedraagt in enig kalenderjaar. Hier wordt dus naar de subsidie per kalenderjaar gekeken in plaats van de subsidie over drie achtereenvolgende kalenderjaren.

Overige instellingen

  • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen).
  • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
  • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of stemrecht heeft in een Raad van Toezicht.
  • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.