Voor WNT-instellingen

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.

Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht of raad van commissarissen). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.

Topfunctionarissen

Topfunctionarissen zijn, kort gezegd, degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT.

Instellingen die onder de WNT vallen zijn:

 • Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen
 • Zorginstellingen en zorgverzekeraars
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking
 • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen)
 • Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren zijn ontvangen.
 • Zelfstandige bestuursorganen ( ZBO’s)
 • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt
 • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Wilt u weten of de WNT  op uw instelling van toepassing is? Volg dan het stappenschema op de website.

Kernpunten van de WNT  zijn:

 • Sinds 2015 wordt het in dat jaar geldende bezoldigingsmaximum van
  € 179.000 jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid.
 • In 2014 was het algemene maximum nog 130% ofwel € 230.474. Voor bestaande contracten van voor 2015 gold tot uiterlijk januari 2023 het overgangsrecht.
 • Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt sinds 2015 10% respectievelijk 15% van het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum.
 • Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden andere, sectorale normen.
 • Voor ontslagvergoedingen van topfunctionarissen geldt ook een norm van maximaal één jaarsalaris, met een maximum van € 75.000,--.
 • WNT-instellingen hebben een publicatieplicht (de WNT -gegevens worden opgenomen in de jaarstukken en gecontroleerd door de accountant) en een openbaarmakingsplicht. De publicatieplicht en de openbaarmakingsplicht gelden ook voor niet-topfunctionarissen die in loondienst zijn en die een bezoldiging ontvangen boven het geldende WNT-maximum.
 • In de wet zijn toezicht- en handhavingsmaatregelen opgenomen.

Wat moeten WNT-instellingen doen?

 • De inkomens en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen normeren met een maximumplafond.
 • Jaarlijks de bezoldigings­gegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen in de jaarstukken openbaar maken. Daarbij kunt u gebruik maken van de modelverantwoording WNT. Overschrijdingen van de norm moeten worden gemotiveerd.
 • Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.