De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.

Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht of raad van commissarissen). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.

Topfunctionarissen

Topfunctionarissen zijn, kort gezegd, degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT  zodra zij in een aaneengesloten periode van 18 maanden zes maanden of meer de functie van een topfunctionaris vervullen.

Instellingen die onder de WNT vallen zijn:

 • Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen
 • Zorginstellingen en zorgverzekeraars
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking
 • Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen)
 • Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie jaar worden verstrekt.
 • Zelfstandige bestuursorganen ( ZBO’s)
 • Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt
 • Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Wilt u weten of de WNT  op uw instelling van toepassing is? Volg dan dit stappenschema.

Kernpunten van de WNT  zijn:

 • Op grond van de WNT mag in 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op € 178.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.
 • In 2014 was het algemene maximum nog 130% ofwel € 230.474. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.
 • Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt in 2015 10% respectievelijk 15% van het voor de betreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. In 2014 was de norm 5% respectievelijk 7,5%.
 • Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden andere, sectorale normen.
 • Voor ontslagvergoedingen van topfunctionarissen geldt ook een norm van maximaal één jaarsalaris, met een maximum van € 75.000,--.
 • Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.
 • WNT-instellingen hebben een publicatieplicht (de WNT -gegevens worden opgenomen in de jaarstukken en gecontroleerd door de accountant) en een meldingsplicht (de WNT-gegevens worden gemeld aan de minister).
 • De publicatieplicht en meldingsplicht geldt ook voor niet-topfunctionarissen die in loondienst zijn en die een bezoldiging of ontslagvergoeding ontvangen boven de geldende WNT-norm.
 • In de wet zijn toezicht- en handhavingsmaatregelen opgenomen.

Wat moeten WNT-instellingen doen?

 • De inkomens en eventuele ontslagvergoedingen van hun (gewezen) topfunctionarissen normeren met een maximumplafond.
 • Jaarlijks de bezoldigings­gegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun (gewezen) topfunctionarissen in de jaarstukken openbaar maken. Daarbij kunt u gebruik maken van het modelverantwoording WNT. Overschrijdingen van de norm moeten worden gemotiveerd.
 • Jaarlijks de bezoldigings­gegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun (gewezen) topfunctionarissen melden en overschrijdingen van de norm motiveren aan de minister (het vakministerie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit moet vóór 1 juli en kan digitaal via de Meldtool.
 • Ook publiceren en melden: de bezoldiging of ontslagvergoeding van niet-topfunctionarissen die in loondienst zijn en die een bezoldiging of ontslagvergoeding ontvangen boven de geldende WNT-norm.

De instellingen die bekend zijn bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben in december 2014 een brief ontvangen met informatie over de wet en over de openbaarmaking en melding van de bezoldigings­gegevens en eventuele ontslagvergoedingen.