Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

De WNT  geldt voor topfunctionarissen in de publieke en semi publieke sector. De wet geeft specifiek aan wie bij het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt. Van deze topfunctionaris(sen) vermeldt u de naam van de functionaris, de duur en omvang van de functie, de bezoldigingsgevens en eventueel de ontslagvergoeding.

Het Rijk

Voor de ministeries geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt. Dit zijn:

  • secretarissen-generaal
  • directeuren-generaal
  • inspecteurs-generaal
  • (overige) leden van de topmanagementgroep bij het Rijk
  • vice-admiraals, generaals, luitenant-admiraals en luitenant-generaals
  • degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de in artikel 1, onderdelen e tot en met h, van de Comptabiliteitswet 2001 genoemde organen, alsmede de leden van een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van dat orgaan.

Provincies en gemeenten

Voor provincies en gemeenten geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt. Dit zijn de secretaris en de griffier.

De leden van de colleges van GS en B&W, Provinciale Staten en de gemeenteraad zijn op grond van de WNT géén topfunctionarissen.

Aan de provincie of gemeente verbonden partijen

Elke provincie of gemeente kent verbonden partijen. Veel van deze verbonden partijen vallen onder de  WNT. De bezoldiging van de topfunctionarissen van die verbonden partijen worden genormeerd

Welke verbonden partijen vallen onder de WNT?

  • De gemeenschappelijke regelingen (die rechtspersoonlijkheid bezitten). Denk aan: stadsregio’s, milieudiensten, veiligheidsregio’s, recreatieschappen.
  • Instellingen waarop een overheidsorgaan invloed uitoefent op het beheer of beleid van de instelling, bijvoorbeeld door de benoeming van één of meer leden in het bestuur.
  • Instellingen die subsidie ontvangen. De subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de opbrengsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie jaar worden verstrekt.

Wie is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van de WNT door verbonden partijen?

Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van WNT-gegevens in hun financieel verslaggevingsdocument. De wet legt geen verplichting op aan de provincie of gemeente om te controleren of verbonden partijen die onder de WNT vallen zich houden aan de wet. Het staat de provincie of gemeente uiteraard vrij verbonden partijen te wijzen op hun verplichtingen uit de WNT.

Waterschappen

Voor waterschappen geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt. Dit is de secretaris.