Zorg, onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking en woningcorporaties

Voor onder meer zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gelden in de WNT verlaagde bezoldigingsmaxima. Voor zorgverzekeraars gelden hogere bezoldigingsmaxima.

Volksgezondheid, welzijn en sport

Voor WNT-instellingen die onder het ministerie van VWS  vallen gelden de volgende regelingen:

Voor zorginstellingen en jeugdhulpaanbieders gelden verlaagde bezoldigingsmaxima. Voor zorgverzekeraars gelden hogere maxima. WNT-instellingen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS melden hun WNT-gegevens jaarlijks via DigiMV bij het CIBG. Meer informatie vindt u op de website van het CIBG.

Onderwijs, cultuur en wetenschap

Voor WNT-instellingen die onder het ministerie van OCW vallen geldt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Voor onderwijsinstellingen, cultuurfondsen en de mediainstellingen gelden verlaagde bezoldigingsmaxima. Onderwijs-, cultuur- en mediainstellingen melden hun WNT-gegevens jaarlijks via xbrl bij de Dienst Uitvoering Onderwijs via xbrl. Voor het bepalen van het aantal gewogen onderwijssectoren MBO vindt u de informatie hier.

Meer informatie vindt u op de website van DUO en in de nieuwsbrieven van het ministerie van OCW.

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties geldt de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze regeling is specifiek van toepassing op de woningcorporaties. Voor woningcorporaties gelden verlaagde maxima. Zij melden hun WNT-gegevens jaarlijks via SBR-wonen bij de Autoriteit Woningcorporaties van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. U kunt gebruik maken van de website melden en vragen.

Ontwikkelingssamenwerking

Voor organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die voldoen aan de criteria genoemd in bijlage 1 onder Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector. Voor deze organisaties geldt een verlaagd bezoldigingsmaximum.