WOPT

De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt of WOPT) is een in 2006 vastgestelde wet. Doel was de openbaarmaking van zogenaamde topinkomens. Na drie jaar is de wet geëvalueerd. Als zou blijken dat de uit publieke middelen bekostigde topsalarissen sterk blijven stijgen, of als zou blijken dat de openbaarheid van deze inkomens onvoldoende was toegenomen, zou worden bezien welke aanvullende maatregelen getroffen moesten worden. De evaluatiecommissie constateerde dat de Wopt beter kon, maar hoe dan ook een effectief instrument was om de primaire beleidsdoelstelling te realiseren. Het toenmalige kabinet wilde vervolgens openbaarmaking en de normering van topinkomens in de publieke sector in één wet regelen. De Wopt werd ingetrokken en per 1 januari 2013 vervangen door de huidige Wet normering topinkomens, de WNT.

WOPT en WNT; wat is het verschil?

Op basis van de WOPT werden inkomens in de (semi) publieke sector gepubliceerd zodra deze het WOPT-normbedrag overstijgen. In de WNT hebben topfunctionarissen van (semi) publieke instellingen hoe dan ook een publicatieplicht; of de bezoldiging nu wel of niet boven de norm is.

Het normbedrag bij de WOPT was gebaseerd op het gemiddelde belastbaar inkomen van een minister. In de WNT is de norm opgebouwd uit vier componenten.

In de WNT wordt de norm voorafgaand aan het kalenderjaar bekend gemaakt, terwijl bij de WOPT de norm na afloop van het kalenderjaar werd vastgesteld.

De WOPT bood geen basis voor handhaving bij overschrijding van de norm. De WNT biedt wel handhavingsmogelijkheden.

De jaarrapportages van de WOPT en de WNT kunnen dan ook niet met elkaar vergeleken worden.