Melden

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Accountantsmelding

De accountant heeft in de WNT een controlerende taak. Indien bij een overtreding op WNT-bezoldigingsnorm de terugvordering niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen, meldt de accountant de overtreding en de vordering aan de minister van BZK of aan de vakminister indien die daarvoor de mogelijkheid biedt (zoals bij OCW en VWS het geval is). Hetzelfde geldt wanneer de vordering nog niet is ontvangen. Indien bij een overschrijding van de norm het bedrag nog niet is terugontvangen, meldt de accountant dat ook.

De accountant kan de melding van overtredingen conform artikel 5.2 WNT digitaal doen via onderstaand formulier.

Toelichting

De melding dient onverwijld (zo spoedig mogelijk na het afronden van het onderzoek ten behoeve van de accountantsverklaring) te gebeuren. Naast het invoeren van enkele gegevens wordt gevraagd een getekende verklaring te uploaden. Hierin vermeldt de accountant de onverschuldigde betaling, de ontbrekende gegevens en/of het ontbreken van motivering. De brief biedt ook ruimte voor toelichting en dient tevens ter verificatie van de melding.

 

WNT-melding (accountants)

Volledig (post)adres, incl. postcode en plaats