Openbaarmakings- en meldplicht

Erratum:
De informatie in deze kennisclip is op punten achterhaald:

  • Het begrip gewezen topfunctionaris en de daaraan verbonden openbaarmakingsverplichtingen vervallen per 1 januari 2018.
  • De vrijstelling voor de openbaarmakingsverplichting is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.800.
  • De WNT-instellingen zijn verplicht de WNT-gegevens op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.
  • Ook instellingen die hun WNT-gegevens voorheen via DigiMV van CIBG moesten melden, hoeven dit vanaf het kalenderjaar 2017 niet meer te doen.