Overgangsrecht

Errata:

  • Het overgangsrecht heeft betrekking op bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt, niet op overschrijdingen. Dit betekent dat het overgangsrecht begint te lopen na inwerkingtreding van de wet, de toepasselijke sectorale regelgeving, de verlaging van het wettelijk of sectorale bezoldigingsmaximum, de inwerkingtreding van de wijziging van de bijlage bij de wet of bekendmaking van de subsidiebeschikking op grond waarvan de instelling onder de wet is komen te vallen. Vier jaar na één van de genoemde situaties start de afbouw van de bezoldiging.
     
  • Indien de bezoldiging die is toegestaan op grond van het overgangsrecht vrijwillig is verlaagd is een alternatieve afbouw mogelijk. Voor de gestelde voorwaarden en de wijze van afbouw zie de site www.topinkomens.nl.