De WNT is ook van toepassing op organisaties die onder de Comptabiliteitswet 2016 vallen. Welke organisaties zijn dit?

Het gaat om de organisaties van de Rijksoverheid die in artikel 2.29, tweede lid, juncto artikel 2.1, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 uitgezonderd artikel 2.9 van die wet zijn genoemd, te weten:

  • de ministeries,
  • het Kabinet van de Koning,
  • de Eerste Kamer, de Tweede Kamer,
  • de Raad van State,
  • de Algemene Rekenkamer,
  • de Nationale ombudsman,
  • de kanselarij der Nederlandse Orden en
  • de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Op de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en op de Nationale ombudsman zelf is de WNT evenwel niet van toepassing. Uitgezonderd zijn bovendien het Koninklijk Huis, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van CuraƧao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten. Zie artikel 1.2, WNT.