Kan het voorkomen dat een bestuurslid voor de toepassing van de WNT geen leidinggevende topfunctionaris is maar toezichthouder?

Ja. Voor de kwalificatie als toezichthouder is niet de functienaam doorslaggevend, maar wat diegene feitelijk doet. Degene die op basis van de statuten of reglementen dan wel in de praktijk uitsluitend belast is met het houden van intern toezicht op het bestuur, kan als toezichthouder worden aangemerkt. Indien een instelling niet beschikt over een raad van toezicht of raad van commissarissen, kan het (interne) toezicht zijn opgedragen aan een ander orgaan bestaande uit een of meer functionarissen. Een bestuurslid dat uitsluitend belast is met toezichthoudende taken wordt dus als toezichthouder aangemerkt.