Moeten van de WNT-instellingen van wie de financiële gegevens worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de moederorganisatie of in de enkelvoudige jaarrekening van een andere rechtspersoon binnen de groep, de WNT-gegevens afzonderlijk openbaar worden gemaakt en gemeld?

De instelling die onderdeel is van een groep van rechtspersonen, is vrij om te kiezen of de verplichte WNT-gegevens opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening van de groep, in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon. In de jaarrekening van de WNT-instelling waarop de openbaarmakingsverplichting rust, wordt verwezen naar de jaarrekening van de groep of van de andere rechtspersoon waarin de WNT-verantwoording is opgenomen. De verplichting om deze gegevens aan de vakminister te melden blijft, indien van toepassing, rusten op de afzonderlijke WNT-instellingen.

In het geval er wordt gekozen om de verplichte WNT-gegevens van de betreffende WNT-instelling op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening van de groep of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep, dienen per WNT-instelling alle te verantwoorden WNT-gegevens separaat te worden opgenomen. Zo dient onder meer duidelijk te zijn wat de afzonderlijke WNT-instellingen die onderdeel zijn van een groep van rechtspersonen vergoeden voor de functievervulling door de topfunctionaris. Dit zowel ingeval van functievervulling op grond van dienstbetrekking als ingeval van functievervulling anders dan op grond van dienstbetrekking zoals bijvoorbeeld bij detachering binnen groeps- of concernverband. De bezoldiging en de omvang en duur van het dienstverband moeten, met de overige in artikel 5 van de Uitvoeringsregeling WNT bepaalde gegevens, per dienstverband (per functie) worden verantwoord. Dit in verband met de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum per dienstverband van de betrokken topfunctionaris bij de betreffende instelling of instellingen.

Voor de WNT geldt elke functie als een apart dienstverband die als zodanig in de WNT-verantwoording moet worden uitgesplitst. Duidelijk moet zijn voor welk deeltijdpercentage de topfunctionaris bij een individuele WNT-instelling werkzaam is en hoeveel de vergoeding hiervoor per WNT-instelling betreft. De WNT-gegevens uit de diverse WNT-verantwoordingen van de WNT-instellingen die tot een groep van rechtspersonen behoren, geaggregeerd of bij elkaar opgeteld samenvoegen in een totaalbedrag per functionaris in de geconsolideerde jaarrekening van de groep of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep is niet toegestaan en is ook niet toereikend, omdat er a) op entiteitsniveau verantwoord moet worden en b) het doorgaans zo zal zijn dat de topfunctionaris bij de ene entiteit van de groep in dienstbetrekking is en bij de andere niet, waardoor het ook niet mogelijk is de bezoldiging bij elkaar op te tellen gegeven het verschillende bezoldigingsbegrip voor een topfunctionaris in dienstbetrekking en een topfunctionaris niet zijnde in dienstbetrekking.