Valt een ANBI onder de WNT?

ANBI is een afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn – vanuit fiscaal oogpunt – instellingen die zich geheel of grotendeels inzetten voor het algemeen nut, zonder winstoogmerk. Het gaat onder meer om fondswervende instellingen, kerken, vermogensfondsen enzovoorts. Uit de ANBI-status volgt niet dat de WNT van toepassing is. Een ANBI kan wel op andere gronden - die losstaan van de ANBI-status – onder de WNT vallen. Hiervoor kan het stappenschema gevolgd worden.