Valt een gesubsidieerde instelling al bij aanvang van de subsidie onder de WNT?

Nee, met ingang van 1 januari 2018 is niet langer de verleende, maar de feitelijk ontvangen subsidie per kalenderjaar bepalend. Een gesubsidieerde rechtspersoon valt pas onder de WNT nadat deze tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren subsidie heeft ontvangen. De WNT is dan in het vierde kalenderjaar van toepassing op de rechtspersoon.