Wanneer is sprake van toezichthoudende topfunctionarissen van een WNT-instelling die onderdeel is van een groep van rechtspersonen en hoe moeten deze worden verantwoord?

De WNT is van toepassing op de voorzitter en de leden van het hoogste toezichthoudende orgaan van een WNT-instelling, ook als die instelling onderdeel is van een groep van rechtspersonen. Van een toezichthoudend orgaan van de WNT-instelling is conform Boek 2 BW sprake als in de statuten van die WNT-instelling is bepaald dat deze beschikt over een raad van commissarissen of een raad van toezicht of een daarmee gelijk te stellen orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur van die WNT-instelling en op de algemene gang van zaken bij die WNT-instelling. De leden van zo’n orgaan kwalificeren voor de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen van die WNT-instelling, ook als deze leden door een derde van buiten de WNT-instelling, bijvoorbeeld de moedervennootschap of -stichting (hierna: de moeder) of een bestuursorgaan, zijn benoemd als lid van dat toezichthoudend orgaan. Dit is ook het geval als de leden van het toezichthoudend orgaan van de WNT-instelling dezelfde personen zijn als de leden van het toezichthoudend orgaan van de moeder (personele unie). Ook wanneer een WNT-instelling een dergelijk toezichthoudend orgaan heeft ingesteld zonder dat dit in de statuten is verankerd, zijn de leden van dat orgaan toezichthoudende topfunctionarissen van die WNT-instelling voor de WNT.

In groepsverband komen ook vormen van getrapt of indirect toezicht vanuit de moeder op de overige rechtspersonen van de groep, waaronder een of meer WNT-instellingen, voor. Een voorbeeld daarvan is dat de raad van commissarissen of de raad van toezicht van de moeder goedkeuring moet geven voor bepaalde besluiten van het bestuur van de moeder ten aanzien van de groep of het concern. Deze vormen van getrapt of indirect toezicht vanuit de moeder kwalificeren voor de WNT niet als situaties waarin sprake is van toezichthoudende topfunctionarissen van de WNT-instelling zelf. Dit betekent dat bij getrapt of indirect toezicht de bezoldiging van de voorzitter en de leden van het toezichthoudend orgaan van de moeder alleen wordt gemaximeerd door en verantwoord hoeft te worden voor de WNT indien de moeder zelf kwalificeert als WNT-instelling, en anders niet.

Voor zover sprake is van toezichthoudende topfunctionarissen van de afzonderlijke WNT-instellingen binnen een groep van rechtspersonen, moeten deze WNT-instellingen in hun WNT-verantwoording de bezoldiging en andere WNT-gegevens van hun toezichthoudende topfunctionarissen opnemen of, bij keuze voor een verantwoording op groepsniveau, moeten deze gegevens daarin per afzonderlijke WNT-instelling per topfunctionaris per dienstverband uitgesplitst worden vermeld. Volgens artikel 5c, derde lid, van de Uitvoeringsregeling WNT moet namelijk per afzonderlijke WNT-instelling per topfunctionaris per dienstverband worden verantwoord.
Dit kan de bezoldiging zijn die de WNT-instelling rechtstreeks aan deze toezichthoudende topfunctionarissen zelf betaalt, maar ook de door de moeder aan de WNT-instelling doorbelaste kosten van deze topfunctionarissen (indien deze kosten betrekking hebben op de vergoeding die de moeder heeft betaald voor de werkzaamheden van de toezichthoudende topfunctionaris bij de WNT-instelling).

Het hangt van de aard en grondslag van de functievervulling af welk bezoldigingsbegrip toegepast moet worden:

  • Als de toezichthoudende topfunctionaris de functie bij de WNT-instelling vervult op grond van een dienst­betrekking (de zogenaamde opting-in situatie), geldt het bezoldigingsbegrip van artikel 2 van de Uitvoeringsregeling WNT.
  • Als de toezichthoudende topfunctionaris de functie bij de WNT-instelling vervult anders dan op grond van dienstbetrekking, geldt het bezoldigingsbegrip van artikel 2a van de Uitvoeringsregeling WNT.

De bezoldiging die de WNT-instelling mag afspreken met en betalen aan deze topfunctionarissen zelf is gemaximeerd door artikel 2.2 van de WNT (dit geldt ook voor de moeder voor zover die WNT-instelling is). Een doorbelasting van de kosten door de moeder aan de WNT-instelling(en) binnen de groep voor de functievervulling van deze topfunctionarissen bij die WNT-instelling(en) kwalificeert ook als bezoldiging voor de WNT. Deze bezoldiging is daardoor eveneens gemaximeerd op grond van artikel 2.2 van de WNT. Daarvoor maakt het niet uit of de moeder­ een WNT-instelling is of niet.

Als de WNT-instelling gebruik maakt van het WNT-verantwoordingsmodel op de website topinkomens.nl, moet deze bezoldiging (ongeacht of deze rechtstreeks is betaald door de instelling zelf dan wel aan de instelling is doorbelast vanuit de moeder) en de toets aan het bezoldigings­maximum van artikel 2.2 WNT worden verantwoord in Tabel 1.C van dat model.