Wat is doorslaggevend voor het zijn van topfunctionaris: de formele of feitelijke situatie?

Zowel de formele als de feitelijke situatie is van belang. Wie in het concrete geval als topfunctionaris moet worden aangemerkt, volgt primair uit de formele organisatiestructuur, zoals die is neergelegd in de statuten en/of een organogram. Degene die volgens de statuten en/of het organogram deel uitmaakt van het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, de hoogste ondergeschikte of de groep van hoogste ondergeschikten dan wel (mede) belast is met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of instelling, wordt dus als topfunctionaris aangemerkt. Maar ook degene die weliswaar niet volgens de formele organisatiestructuur, maar wel blijkens zijn feitelijke werkzaamheden leiding geeft aan de gehele rechtspersoon of instelling, is voor de toepassing van de WNT topfunctionaris.

Kortom, voor de beoordeling zijn beide situaties van belang. Je kan topfunctionaris zijn op grond van de formele situatie of vanwege je feitelijke werkzaamheden.