Wat is een gewezen topfunctionaris? (Geldig tot en met kalenderjaar 2017)

Een gewezen topfunctionaris is een functionaris die vanaf de datum van het neerleggen van de functie als topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon een dienstverband heeft anders dan een functie als topfunctionaris. Echter, als de voortzetting van het dienstverband in een functie als niet-topfunctionaris onderdeel uitmaakt van de afspraken die met het oog op de beëindiging van het dienstverband als topfunctionaris zijn gemaakt, dan blijft de functionaris aangemerkt als topfunctionaris (artikel 6, tweede lid, Beleidsregels WNT 2016). Tevens geldt dit in de situatie dat een topfunctionaris, die in het kader van een reorganisatie is aangewezen als herplaatsingskandidaat, tijdelijk een functie als niet-topfunctionaris vervult vooruitlopend op een definitieve herplaatsing binnen de organisatie dan wel ontslag als herplaatsing niet mogelijk blijkt. 

Het begrip gewezen topfunctionaris en de daaraan verbonden openbaarmakingsverplichtingen is per 1 januari 2018 komen te vervallen. Functionarissen die in de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn aangemerkt als gewezen topfunctionaris, zijn die status per 1 januari 2018 kwijtgeraakt. Gewezen topfunctionarissen zijn nog wel voor de laatste keer vermeld in de WNT-verantwoording over de kalenderjaren vóór 2018.