Wat moet een WNT-instelling doen als fouten worden geconstateerd in de WNT-verantwoording na vaststelling van de jaarrekening?

Er is sprake van een fout als een WNT-gegeven onjuist is weergegeven of ontbreekt in de WNT-verantwoording. De volgende fouten die na vaststelling van de jaarrekening of separate WNT-verantwoording worden geconstateerd, moeten worden hersteld:

  • een fout in verantwoorde bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de WNT-verantwoording over het voorafgaande boekjaar, groter dan € 5.000;
  • het onterecht niet vermelden van (gegevens van) een topfunctionaris over het voorafgaande boekjaar;
  • iedere fout die leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling, ongeacht de hoogte van de fout en het boekjaar waarin de onverschuldigde betaling plaatsvond.

Deze fouten dienen in het eerstvolgende financieel verslaggevingsdocument volgend op het moment waarop ze zijn geconstateerd te worden gecorrigeerd en toegelicht. Dat kan door de vergelijkende gegevens te corrigeren of door de gecorrigeerde WNT-verantwoording volledig opnieuw op te nemen. De aard en omvang van de verschillen tussen de foute en gecorrigeerde gegevens en de oorzaak van de fout moeten worden toegelicht. Als de fout niet leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling, dan moet dit expliciet worden vermeld. Als dat wel het geval is, dan moet inzicht worden gegeven in de effecten van het herstel op de hoogte van de onverschuldigde betaling. Als onverschuldigde betalingen door het herstel lager worden of geheel vervallen, dan kan een toelichting achterwege blijven.

Deze procedure voor foutherstel laat onverlet dat de verantwoordelijke (vak)minister een WNT-instelling op grond van artikel 5.6 WNT kan verplichten een ontbrekende, onvolledige of onjuiste WNT-verantwoording openbaar te maken, ongeacht het boekjaar waar deze betrekking op heeft.