Hoe werkt het overgangsrecht bij interne promotie?

Een interne promotie is in beginsel aan te merken als een nieuwe benoeming. Indien die benoeming plaatsvindt na de inwerkingtreding van de wet (of indien van toepassing de ministeriële regeling) vervalt het toepasselijke overgangsrecht en is de wet (of ministeriële regeling) met ingang van de nieuwe benoeming onverkort van toepassing.

Een uitzondering op deze hoofdregel geldt uitsluitend in het geval waarin:

  • sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor onbepaalde tijd of met een looptijd tot na de interne promotie,
  • de bezoldiging niet wordt verhoogd, én
  • de interne promotie geen wezenlijke functiewijziging inhoudt.

In dat geval blijft het overgangsrecht van toepassing.

Een voorbeeld waarbij géén sprake is van een wezenlijke functieverandering, is de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur tot voorzitter.