Hoe wordt het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum bepaald?

Het individueel toepasselijk WNT-bezoldigingsmaximum dat voor een leidinggevende topfunctionaris geldt, dient als volgt te worden berekend:

y= (x ∙ a ∙ b)/365

Waarbij:

  • y = het individueel toepasselijk WNT-bezoldigingsmaximum.
  • x = het voor de WNT-instelling toepasselijk bezoldigingsmaximum per jaar.
  • a = de deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte en maximaal 1,0 fte).
  • b = het aantal kalenderdagen (niet: werkdagen) vanaf aanvang t/m einde van de functievervulling, in het kalenderjaar.

In het geval van een schrikkeljaar dient in de noemer van bovenstaande berekening niet met 365 maar met 366 kalenderdagen gerekend te worden.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt vanaf 2016 de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende norm.