Hoe wordt het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum berekend indien de topfunctionaris zijn functie in de loop van het jaar aanvangt dan wel in de loop van het jaar beëindigt?

Het bezoldigingsmaximum geldt naar rato.

In geval van een dienstverband met een kortere duur dan een kalenderjaar, komen partijen geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan het toepasselijke bezoldigingsmaximum vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen waarop het dienstverband betrekking heeft en gedeeld door 365 (in het geval van een schrikkeljaar dient niet met 365 maar met 366 kalenderdagen gerekend te worden). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de deeltijdfactor.